AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva INTERSILVER, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, overen dana 29.11.2006. godine pred Opštinskim sudom u Sopotu, Ov. I br. 2030/06 Upravni odbor Akcionarskog društva INTERSILVER Zemun (u daljem tekstu Društvo) na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 20.05.2011. godine objavljujeJAVNI POZIV

za redovnu sednicu skupštine INTERSILVER AD Zemun
za 30.06.2011. godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu društva

 


1. Za redovnu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

-1.  Otvaranje sednice i utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje
-2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
-3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice akcionarskog društva
-4. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2010.godinu
-5. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja revizora za finansijske izveštaje za 2010.
-6. Izbor članova upravnog odbora privrednog društva Intersilver a.d.
-7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2010

2. Dan utvrđivanja liste akcionara je 20.05.2011. godine

3. U skladu sa  Osnivačkim  aktom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se u dnevnom listu Novosti koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od najmanje 100.000 primeraka i na internet stranici Društva www.a-intersilver.com

4. Društvo  obezbedjuje  kopiju  materijala  za  sednicu  Skupštine,  svakom  akcionaru  koji  to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

 Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić