AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 41 Ugovora o organizovanju akcionarskog društva INTERSILVER, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva, overen dana 29.11.2006. godine pred Opštinskim sudom u Sopotu, Ov. I br. 2030/06 Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda INTERSILVER Zemun, Cara Dušana 266 (u daljem tekstu Društvo) na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 13.08.2010. godine doneo je sledeću

ODLUKU

 

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Intersilver ad Zemun, Cara Dušana 266, koja će se održati dana 16.09.2010. godine u sedištu Društva u ul. Cara Dušana 266, sa početkom u 10:00 časova.

2. Za vanrednu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1.OTVARANJE SEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD I ODLUČIVANJE

2..IMENOVANJE ZAPISNIČARA I OVERIVAČA ZAPISNIKA

3 DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE DRUŠTVA

4.DONOŠENJE ODLUKE O ISTUPANJU IZ PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU ČOKOLADE, BOMBONA I PECIVA PIONIR DOO BEOGRAD

5.RAZNO

3. Dan utvrđivanja liste akcionara je 13.08.2010. godine

4. U skladu sa Osnivačkim aktom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se i u dnevnom listu Večernje novosti koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od najmanje 100.000 primeraka I bez prekida objavljuje na internet strani društva www.a-intersilver.com

5. Društvo obezbedjuje kopiju materijala za sednicu Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

6. Posebna prava nesaglasnih akcionara

Shodno članu 444. Zakona o privrednim društvima, akcionari imaju pravo na neslaganje sa predloženom odlukom o istupanju iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona I peciva PIONIR doo Beograd i mogu tražiti od Društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija, na dan donošenja odluke na Skupštini. Akcionar koji namerava da koristi svoje pravo na traženje otkupa akcija, dužan je da pre odlučivanja na sednici Skupštine, uputi Društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na Skupštini donese predmetna odluka. Akcionar koji ne uputi ovo obaveštenje u prekluzivnom roku od 30 dana ili koji glasa za predloženu odluku nema pravo na otkup akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je predložena odluka usvojena na Skupštini akcionara, akcionari koji su podneli obaveštenje o nameri traženja otkupa akcija od Društva u skladu sa prethodnim stavom, dužni su da pošalju Društvu pisani zahtev za otkup akcija sa navodjenjem svog imena, prebivališta i broja akcija čiji se otkup zahteva, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine.

Po prijemu zahteva akcionara, Društvo plaća akcije po tržišnoj vrednosti koja se utvrdjuje u skladu sa članom 445. Zakona o privrednim društvima, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako se akcionaru isplate iznosi na koje ima pravo, a akcionar smatra da je plaćeni iznos niži od tržišne vrednosti akcija utvrdjene u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili ako Društvo propusti da izvrši plaćanje naknade, ima pravo da podnese zahtev za procenu vrednosti akcija od strane nadležnog suda, podnošenjem takvog zahteva sudu u roku od 30 dana od dana isplate ili od dana docnje u isplati.Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić