AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) Odbor direktora Akcionarskog društva  INTERSILVER Zemun (u daljem tekstu Društvo) na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 16.05.2013. godine doneo je sledeću


ODLUKU


1. Saziva se redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Intersilver ad Zemun, koja će se održati dana 28.06.2013. godine u sedištu Društva u ul. Cara Dušana 266, sa početkom u 10:00 časova.          

2. Za redovnu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1.Otvaranje sednice skupštine
2.Izbor predsednika skupštine
3.Imenovanje verifikacione komisije i komisije za glasanje
4.Imenovanje zapisničara
5.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
6.Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012.god.
7.Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
8.Donošenje odluke o pokriću gubitaka    
9.Izbor revizora za poslovnu 2013. godinu                  

3.Dan utvrđivanja liste akcionara je 18.06.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 18.06.2013.godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

4.Pravo glasa u skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 100 akcija sa pravom glasa.Akcionari koji ne poseduje najmanje 100 akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u skupštini. Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštom najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem punomoćja na mail adresu intersilver@ptt.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u  skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na punomoćju za glasanje ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

5.Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja odnosno da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja redovne sednice

6. U skladu sa  Statutom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se i u visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije i bez prekida objavljuje na internet strani društva www.a-intersilver.com

7. Društvo  obezbedjuje  kopiju  materijala  za  sednicu  Skupštine,  svakom  akcionaru  koji  to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme. 

     

 

Predsednik odbora direktora
Nevena Stojičić