AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 384. („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda INTERSILVER Zemun (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj 21.05.2012. godine usvojio je sledeću


ODLUKU


o otvaranju postupka kandidovanja i imenovanja članova Odbora direktora Društva
za mandatni period 2012 – 2016 godine

1. Imenovanje članova Odbora direktora Društva izvršiće se na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, koja je zakazana za 25.06. 2012. godine.

2. Postupak utvrđivanja kandidata za članove Odbora direktora Društva (u daljem tekstu: kandidacioni postupak) otvara se danom donošenja ove odluke i zatvara zaključno sa danom 15.06.2012. godine.

3. U roku iz tačke 2. ove odluke, pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora, odnosno status ovlašćenih predlagača, imaju sledeća fizička i pravna lica:
- svi akcionari koji pojedinačno raspolažu sa preko 5% akcija sa pravom glasa, i
- svi oni akcionari koji, udruženi, raspolažu sa preko 5% akcija sa pravom glasa i opredele se da istaknu zajedničke kandidate za članove Odbora direktora.

4. U roku od tri dana po isteku roka iz tačke 2. ove odluke, Upravni odbor Društva će, u vršenju funkcije Komisije za imenovanja iz člana 409. stav 3. Zakona o privrednim društvima, razmotriti sve prispele predloge za kandidate za članove Odbora direktora od strane ovlašćenih predlagača i utvrditi ispunjenost uslova predviđenih Zakonom. Na istoj sednici, Upravni odbor Društva će sve predloge koji ispunjavaju zakonske uslove proslediti Skupštini akcionara, a, ako proceni da je to celishodno, dopuniće listu predloženih kandidata novim kandidatima, u skladu sa članom 384. stav 2. tačka 2. Zakona.

5. Kao dan ispunjenja uslova iz tačke 3 ove odluke računa se Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine akcionara, odnosno 15.06.2012. godine

6. Ovlašćeni predlagači mogu predlagati kandidate za članove Odbora direktora i to:
- kandidata za izvršnog direktora
- ќandidata za nezavisnog direktora
- kandidata za neizvršnog direktora

7. Ovlašćeni predlagači dužni su da u svom predlogu jasno naznače za koju kategoriju članstva predlažu kandidata (izvršni, nezavisni ili neizvršni).

8. Ovlašćeni predlagači dužni su da uz predlog prilože:
- Međusobni sporazum o predlaganju zajedničkog kandidata (samo za predlagače iz tačke 3. stav 2. ove Odluke)
- Radnu biografiju kandidata
- Izjavu kandidata da prihvata predlog za imenovanje za člana Odbora direktora;
- Dokaze o ispunjavanju uslova predviđenih članom 382. Zakona o privrednim društvima (za sve kandidate)
- Dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova iz člana 391. Zakona o privrednim društvima (samo za kandidate za neizvršne direktore), odnosno člana 392. Zakona o privrednim društvima (samo za kandidate za nezavisnog direktora)
- Dokaz da je kandidat u radnom odnosu u Društvu, odnosno izjavu kandidata da će, u slučaju imenovanja, bez odlaganja zasnovati radni odnos u Društvu (samo za kandidate za izvršne direktore).
9. Sa sadržinom ove Odluke upoznati neposredno sve ovlašćene predlagače iz tačke 1 stav 3, a putem objavljivanja na Internet strani Društva i sve druge akcionare Društva.           

 

Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić