AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA INTERSILVER ZEMUN, CARA DUŠANA 266

 

 

Na osnovu člana 315. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 125 od 22.11.2004. godine) I na osnovu člana 48 Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva INTERSILVER radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva koji je overen pred Opštinskim sudom u Sopotu dana 29.11.2006.godine pod I Ov.br.2030/06 Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju metalnih proizvoda “INTERSILVER” Zemun, ul. Cara Dušana 266 (u daljem tekstu: Društvo), je dana 13.08.2010. godine na svojoj vanrednoj sednici doneo sledećiPREDLOG

Odluke o utvrđivanju dnevnog reda


PREDLAŽE SE skupštini Društva da za vanredu skupštinu Društva koja će se održati dana 16.09.2010. godine u prostorijama Društva utvrdi sledeći dnevni red :


1. Otvaranje sednice I utvrđivanje kvoruma za rad I odlučivanje

2. Imenovanje zapisničara I overivača zapisnika

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva

4. Donošenje Odluke o istupanju Društva iz Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona I peciva PIONIR doo Beograd

5. Razno
Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić